Unga istória di Dóci Papiaçám di Macau

Iou querê escrevê na língu maquista, mas vôs já sabe.. Iou sâm jóvi, nôm sabe torâ português, nôm sabe labitâ Patuá bem feito.. iou mêdo genti-genti pódi chuchumecâ qui iou sâm rafêro, sabe unchinho lôgo ficâ sabechona, ‘expert’… lôgo senti qui iou ta papiâ boboriça..  Mas se nunca papiâ, se nunca escrevê, como pódi aprendê? Más bôm papiâ boboriça qui dessâ nôssa dóci língu morrê, sâm nunca?

Vôsotro uví, istunga ano sâm ano especial pá nôs-sa Dóci Papiaçám di Macau. Êle já fichâ 25 ano!

Vôsotro sossegâ, dessâ iou contâ pa vôs.  Macau sã terá galánte, têm língu maquista qui sâm ui di dóci cô laia-laia di chiste. 25 ano fora, unga chonto di maquista já juntâ ráncho, falâ qui nôs-sa papiaçám tem chiste, nôs-sa récita maquista tud’ora fazê genti tudo rî cacáda. Na 1993, êle fazê unga récita ‘Olâ Pisidenti’ na Teatro Dom Pedro V.  Vôs sabe cuza sâm Teatro Dom Pedro V nunca? 150 ano fora, maquista-maquista junta sapeca pa fazê unga teatro, acunga teatro sâm ui di famoso, sâm primeiro teatro ocidental na téra China! Qui capaz!  Têm sala di billar cô sala pa dançâ.  Na Macau antigo, têm récita na vánda di Teatro na tempo di Carnaval!

anos 60 recita-e-lingu-maquista-teatro-patua-03

Foto: Récita di Patuá na anos 60 (Revista Macau, 1994)

Ai, más bom fala di Macau di tempo moderno.  Maquista sâm genti qui querê vai divertí, cô unchinho di malínguâ, unchinho di inventaçám.   Cavâ acunga récite na 1993, Dóci Papiaçám di Macau já nascê!   Dóci Papiaçám di Macau diverâ têm su chiste. Têm estória di tiro grándi, têm pa chuchumecâ, têm boboriça, têm laia-laia di estória pa contâ. Mas vôs sabe, manutençám dunga grupo di maquista-maquista nôm sâm facíl!!  Mas istunga grupo têm genti capaz co grándi amor pá nôssa Macau, trabaiâ tanto na escuridâm, nádi sabe.  Unga teatro têm escritor, têm diretor, tamém têm unga cúli corrê vai corrê vêm pa genti entrâ. Vôs sabi quim sâm êle? Sâm unga filo di Macau, sabi nunca? Sâm acunga Miguel de Senna Fernandes que já têm na Dóci Papiaçám di Macau 25 ano-fora!

MSF

Foto: Récita di Liçám Pa Agapito (1996)

Na acunga grupo, tamém têm laia-laia de filo fila di Macau.  Cavâ trabalo vai rufâ di bem, cavâ lôgo ta vai ensaio.  Na ensaio, têm trabalo, mas tamém têm quanto-cento di chuchumecâ. Vôs já sabe, úndi têm maquista, têm pa chuchumecâ. Sâm unga fámila chistosa!  Teatro tamém tem vídeo, quim já tem na vídeo sabe istunga ‘Perfect! Mais Um!’, sâm palavra di… nôm sâm palavar di Dios, sâm di Sergio Perez.   Teatro cô vídeo, sâm unga Dóci di tempo moderno.

Récita maquista fazê genti lembrá di Macau antigo, tamém di nôssa cultura, fazê sinti Macau na nôs-sa coraçám.  Nôs-sa língu sâm língu di amor pa Macau.  Iou lembrâ qui na 2000, iou-sa mámi levâ iou pa unga récita di Dóci Papiaçám di Macau, êle falâ qui maquista-maquista têm qui sabe nôssa papiaçám.  Por isso, quelóra vôs têm quiança, têm qui cartâ êle pa acunga teatro úvi nôsso língu Maquista!  Récita di Dóci Papiáçam sâm cádunga más janóta qui ôtrunga, fazê tudo ri cacáda.  Istunga ano, récita já têm na 19 cô 20 di Maio, vôs más bôm ficâ cô ôlo di gaviám pa sabe quelóra tem bilhete pa comprâ!

Sã assí-ia! Iou bafo-cumprido qui nôm pódi mas.. si iou-sa patuá sâm boboriça, sâm rafêro, vôs ne bom rêva cô iou… Solly Solly-ia…

 

廣告

Buscâ 找 search

067 buscâ「人生可以很快樂,何必buscâ sarna pa cuçâ呢?」這句用上了一句通用的土生土語俚語 “buscâ sarna pa cuçâ”,等同於「捉蟲」或「有自唔在攞苦嚟辛」。今天教的,就是這句之中的動詞 “buscâ”,意指“尋找”或“拿取”。

例句:
Chico-chai tâ buscâ êle-sa oclo.
Chico-chai正在尋找他的眼鏡。

Quim vôs tâ buscâ?
你在找誰?

Êle tudo-óra tâ buscâ sarna pa cuçâ.
他常常自找麻煩。

“One can live life happily , why do you always buscâ sarna pa cuçâ?” A common Patuá slang “buscâ sarna pa cuçâ” was used in this sentence, it means “to ask for trouble”.  Today, we will be talking about the verb “buscâ”, meaning to search or to get.

Example:
Chico-chai tâ buscâ êle-sa oclo.
Chico-chai is searching for his pair of glasses.

Quim vôs tâ buscâ?
Who are you looking for?

Êle tudo-óra tâ buscâ sarna pa cuçâ.
He is always asking for trouble.

Qui-foi 為甚麼 why

066 qui-foi.jpg

尋根問底才能知道眞相、了解更多。學生問老師,是好學表現非故意挑戰。市民發問,理由也如是。 今天分享的土生土語是 Qui-foi,即為甚麼。

例句:
Qui-foi êle tudo-óra tâ chuchumecâ?
為甚麼他由朝到晚都在說人閒話?

Qui -foi êle nunca vêm Macau juntado co vôs?
為甚麼他從來不與妳來澳相聚?

Qui -foi vôs nunca cunfissá?
為甚麼妳從不告解?

Asking questions is the way to search for truth, to understand more. Students asking why, is not a gesture of disrespect but a way of learning more.  The same goes to the public that raises questions. As such, let’s learn the word for why in Patuá, which is Qui-foi.

Examples:
Qui-foi êle tudo-óra tâ chuchumecâ?
Why is he gossiping all the time?

Qui -foi êle nunca vêm Macau juntado co vôs?
Why doesn’t he ever come join you in Macau?

Qui -foi vôs nunca cunfissá?
Why do you never confess?

 

Quelê-môdo 怎樣 How

065 quelemodo.jpg

繼續說說疑問詞句,今次說Quelê-môdo這詞,既可用作疑問詞,也可作為副詞,有點像“怎樣”的用法。疑問詞時,都會用作詢問過程,相等於“如何?”和“怎樣?”。副詞則是“無論如何”的意思,表示不管條件怎樣,結果都是一樣的。 例句如下:

Vôs quelê-môdo assí janotâ?
你如何這樣時髦呀?

Quelê-môdo Macau tamêm sâm assí-ia.
無論怎樣澳門都是這樣的。

Quelê-môdo avô nádi vêlo?
公公怎樣會不老的呀?

Today’s interrogative phrase is Quelê-môdo , it can be used as interrogative phrase similar to “how" or “in what way".  It can also be used as an adverb, similar to “anyhow" or “no matter what".

Examples:
Vôs quelê-môdo assí janotâ?
How can you be this chic?

Quelê-môdo Macau tamêm sâm assí-ia. 
Macau is the same no matter what.

Quelê-môdo avô nádi vêlo?
How come grandfather doesn’t grow old.

 

Qualunga 哪個 which

064 Qualunga做人要走哪條路或以哪種原則堅守行為,都是一種選擇,而這選擇決定了您是哪種人。人生走到不同的階段,就會出現這類問題,選擇哪個好呢?今天就和大家說說土生土語疑問代詞 -Qualunga,此詞相等與「哪一個」。

例句:
Vôs têm na qualunga canto sentado?
你坐在哪個角落呢?

Qualunga Natal avô já isquecê dâ pisente pa vôs?
哪個聖誕節公公忘記過給禮物你呢?

Qualunga bolo bate-pau sâm pa iou?
哪一件月餅是給我的?

As we grow up, we choose which way to go or which principles to follow.  With these choices, we determine what kind of a person we want to be.  Today’s Patuá word is Qualunga, an interrogative pronoun equivalent to the english word “which".

Examples:
Vôs têm na qualunga canto sentado?
Which corner are you sitting at?

Qualunga Natal avô já isquecê dâ pisente pa vôs?
Which Christmas have grandpa ever forgotten to give you a present?

Qualunga bolo bate-pau sâm pa iou?
Which moon cake is for me?

 

Quim 誰 who

063 Quim

誰勝誰負?誰是誰非?今天就和大家說說土生土語疑問詞 — Quim,這字與「誰」的意思相若。 而在過往的土生土語卡也分享過,土生最喜歡問別人Filo di quim? 即「誰家的孩子?」。 這問題就像查家宅,用以了解對方和哪一家有聯繫,算是小村文化的可愛。 下列為此字的例句:

Azinha vai abrí porta, olâ sã quim!
快點去開門,看看是誰!

Filo di quim?
誰家的孩子?

Uví, si nunca sã iou, sã quim?
聽著,如果不是我,是誰呢?

Who won, who lost? Who’s the right one, and who’s not? Today let’s talk about a Patuá interrogative word — Quim. Quim is equivalent to “who”, and as I mentioned previously, it’s customary for Macanese to ask another with the question “Filo di quim?”  This question is used to establish knowledge in relation to kinship, a sweet custom commonly found in neighbourhoods.

Examples:
Azinha vai abrí porta, olâ sã quim!
Go open the door immediately to see who it is!

Filo di quim?
Whose son are you?

Uví, si nunca sã iou, sã quim?
Listen, if it wasn’t me, who was it?

Quelóra 當/何時 When

062 quelora

要增長智識,明辨是非,先要學懂發問。接下來會和大家介紹一些土生土語的疑問詞。首先說的是有關時間的疑問詞 — Quelóra. Quelóra除了可用作詢問時間,等同 「何時 」外,亦當作介詞使用,等同「當」、「正當」、「每當」等。

例句:
Quelóra Béti já cai, Ato logo vai cudí.
當Béti跌倒,Ato馬上去拯救她。

Vôs quelóra vai êle-sa casa?
您何時去他的家?

Quelóra na casa tudo tâ bôm durmí, Títi Chai sai di cama.
每當全屋的人都熟睡了,Chai姨就會起身。

In order for us to gain knowledge and be able to distinguish right from wrong, we will have to learnt o ask questions.  Thus, interrogative words will be introduced. The first would be Quelóra, equivalent of “when". It can be used as an adverb as well as a conjunction to indicate time, equivalent to “when", “whenever" or “at the time".

Examples:
Quelóra Béti já cai, Ato logo vai cudí.
Whenever Béti falls over, Ato immediately offers help.

Vôs quelóra vai êle-sa casa?
When are you going to his home?

Quelóra na casa tudo tâ bôm durmí, Títi Chai sai di cama.
Whenever everyone in the house are fast asleep, Auntie Chai will leave her bed.

Galánte 非凡 extraordinary

061 galante

最近好像都在發生很多奇怪的事,非凡的人總讓我們錯愕萬分。此地總將沒可能變為可能,可以說是個與別不同的地方。在與別不同的時節,就讓我們學一下這個土生土語字 – Galánte. 這字常用作形容詞,可意作「奇怪/奇特」、「非凡」或「奢華」,視乎用意可有褒或貶的作用。

Estunga eleçám qui galánte, têm laia-laia di gente.
這次選舉真奇特,甚麼樣的人也有。

Macau sã téra galánte di quánto-cento papiaçám.
澳門是個獨特非凡的地方,有著百種語言。

《Saiong Téra Galánte》 sâm unga récita ui di chistoso!
《西洋,奇特的地方 》是一齣很有趣的土生土語話劇。

Lately there are all sorts of strange things happening, extraordinary people surprising us in many various ways.  In this tiny city, any thing is possible.  In such an extraordinary moment, let’s learn a special Patuá word – Galánte.  This word is an adjective used to describe things, events or people that are extraordinary, special or actually weird, and in some cases extravagant.  Depending on the context, this word can give a positive or a negative notion.

Estunga eleçám qui galánte, têm laia-laia di gente.
This election is really something different, involving all sorts of people.

Macau sã téra galánte di quánto-cento papiaçám.
Macau is a extraordinary place with hundreds of languages.

Saiong Téra Galánte sâm unga récita ui di chistoso!
Saiong, a strange place》is an interesting creole theatre piece.

 

 

 

 

Mana 姐姐 Elder sister

060 Mana

前一張土生學字卡,我們提到敬重長輩在土生文化之中是非常重要的一環,而這種敬重是無分男女的,因此今日教大家的,就是Mana這字,用以尊稱比我們稍年長的女士。

例句:
Mana Fáti falâ iou nôm-pódi falâ pa Líta úvi. 
Fáti姐姐說我不能告知Líta聽。

Maria Azul sã mana di Maria-Acheng.
Maria Azul 是 Maria-Acheng的姐姐。

Lélé, nomestê susto, Mana Mími têm aqui.
Lélé, 不用驚怕,Mími姐姐在這裡。

In the last flashcard, we mentioned how respecting elders is a virtue in Macanese culture.  Respect extends to both genders, as such today we will be sharing the word to show respect for a slightly older female — Mana. This word indicates “elder sister" as well as the respectful term we have explained just now, it can be used alone or followed by the name of the elder person.

Examples:
Mana Fáti falâ iou nôm-pódi falâ pa Líta úvi.
Mana Fáti told me not to tell Líta.

Maria Azul sã mana di Maria-Acheng.
Maria Azul is the elder sister of Maria-Acheng.

Lélé, nomestê susto, Mana Mími têm aqui.
Lélé, don’t be afraid, Mana Mími is here.

Máno 大哥 Elder brother

059 Mano

敬重長輩,在土生文化之中是非常重要的一環。遇到比我們年紀明顯稍長的男士,都不會直呼其名,而會稱之為 Mano。Mano意指“長子”或“哥哥”,也有作為“大哥”的稱謂作用,可單獨使容,也可與名字一起用之。比如那人名為Gito,後輩會稱他為Mano Gito,以示尊重。這與華人日常生活中,比如稱“阿東”為“東哥”一樣,都是尊敬的意思。

例句:
Êle sâm más vêlo qui vôs, azinha chomâ êle Mano!
他比你年長,快點叫他哥哥。

Mano Nito, Maria ta buscâ vôs! 
Nito哥,Maria正在找你!

Chico-chai sâm mano di Venáncio. 
Chioc-chai是Venáncio的哥哥。

Respecting elders is one of the virtues of Macanese culture.  If we come across a man that is older than us, we opt to call them as Mano, meaning “elder brother".  Mano means “elder brother" as well as “elder son". When we utilize it as a respectful term, we can either use it as it is, or we would place it before the person’s name. For instance, if he is called Gito, we would call him as “Mano Gito" instead, as a gesture of respect.

Examples:
Êle sâm más vêlo qui vôs, azinha chomâ êle Mano!
He is older than you, call him Mano!

Mano Nito, Maria ta buscâ vôs! 
Mano Nito,Maria is looking for you!

Chico-chai sâm mano di Venáncio. 
Chioc-chai is Venáncio’s elder brother.